تلفن_رنگی

از اين نوستالژي بالاتر هم داريم؟ 🔸 گارانتي مادام العمر 🔸 تلفن قورباغه اي آلماني 611 💰 قيمت : 160 هزار تومان #سبزوار #سربداران #خيابان_كاشفي #فروشگاه_آشپزخانه #تلفن #تلفن_رنگی #نوستالژی #نوستالژي_دهه_شصت #قديمي #گارانتي_مادام_العمر

از اين نوستالژي بالاتر هم داريم؟ 🔸 گارانتي مادام العمر 🔸 تلفن قورباغه اي آلماني 611 💰 قيمت : 160 هزار تومان #سبزوار #سربداران #خيابان_كاشفي #فروشگاه_آشپزخانه #تلفن #تلفن_رنگی #نوستالژی #نوستالژي_دهه_شصت #قديمي #گارانتي_مادام_العمر

از اين نوستالژي بالاتر هم داريم؟ 🔸 گارانتي مادام العمر 🔸 تلفن قورباغه اي آلماني 611 💰 قيمت : 160 هزار تومان #سبزوار #سربداران #خيابان_كاشفي #فروشگاه_آشپزخانه #تلفن #تلفن_رنگی #نوستالژی #نوستالژي_دهه_شصت #قديمي #گارانتي_مادام_العمر

از اين نوستالژي بالاتر هم داريم؟ 🔸 گارانتي مادام العمر 🔸 تلفن قورباغه اي آلماني 611 💰 قيمت : 160 هزار تومان #سبزوار #سربداران #خيابان_كاشفي #فروشگاه_آشپزخانه #تلفن #تلفن_رنگی #نوستالژی #نوستالژي_دهه_شصت #قديمي #گارانتي_مادام_العمر