عمارلو_را_با_ما_ببینید

🔰1086🔰 حـسِ زیـــباے مــــادر و فـــرزنـــد😍😉 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @keyvanborhanii ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Ammarlou, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo #cow #گوساله #calf

🔰1085🔰 بــر فـــراز گنـــگاهِ دامــاش 🍃 در اینجا بیــشتر روســتاهای بخـش خــورگام زیر پـای شماســت☺️ 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @reza.hmmt ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Damash, Ammarlou, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #گنگاه #climax #france #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

🔰1084🔰 در دشــت‌ها تنهایـم  و در شـب با لرزش‌هــای مــأیوس و رقـت بار درختانـی  که برگ‌هایشان را به جزايرى ديگر باخته‌انـد 🍃 ییــــلاق زیــــبای کفـــترچــاک - روســـتاے پـــاکده 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @amani_photography0070 ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Pakdeh, Ammarlou, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #پاکده #کفترچاک #nature #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

🔰1083🔰 می خواهم به کوهستان بروم ... جایی که پر از آوازِ عقاب‌هایِ آزاد باشد و در هوای بِکرش؛ بتوان شاد بود و نفس کشید، بتوان زلال بود و نترسید...! می خواهم سمفونیِ آرامِ شبانه‌ام؛ زوزه‌ی گرگ‌ها باشد، و تمامِ روز؛ هم صحبتِ گنجشک‌ها و توکاها باشم... دلم یک انقلاب می‌خواهد... یک کنار کشیدن، یک انصراف...!!! باید از هیاهو دور شد، آوایِ رود را شنید، آتشفشان را بوسید، کوه را نوازش کرد، و جنگل را در آغوش کشید... می خواهم به کوهستان بروم، کلبه‌ای بسازم، و به دور از شلوغی و بی‌مهریِ آدمها؛ در آرامشی محض؛ زندگی کنم... 🍃 کلــبه‌ای در دل چیــــچال 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @sognd_hajipor ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: , Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

🔰1082🔰 دنیا را می‌نگـرم؛ آبیِ آسمانش را آبی‌تر می‌بینــم، سبزیِ درخت‌هایی را سبزتــر، سرخیِ گل‌هایش را سرخ‌تــر، سفیدیِ ابرهایش را سفیدتر و حس میکنم زیباییش را بند بندِ وجــودم... 🍃 جـــنـگـــلِ‌ سیــــاه‌ڪـمـــر - روســـتاے گــنبــــڪ (رحــــمت‌آبـــاد) 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @melizlf ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Gonbak, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #گنبک #tree #جنگل #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

🔰1081🔰 خـــواب دیــدم دستـت بر شــانه‌ام بــود و انگـــار دوســـتم داشـتــی 🍃 ویســـــتان زیـبـــا 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @rowshan_hedayat ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Viyestan Lake, Khorgam, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #ویستان #lake #water #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

🔰1080🔰 سهم آسمان روسری گلدار بود و سهم زمین دو دست پرسان‌ات، وقتی وجودت چون کوه اما بی‌باران چه می‌توان انتظار داشت برای سرزمین خشک گیرم زمانی ملک حالا آسمان و زمین و کوهستان دست به دعا هستند تا تو گریه کنی و باران مروارید بکارد بر تابستان 🍃 ســهم آســـمان مـــادر نـــوده‌خورگــامــے 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @mostafanodeh 📝 Photo by: @yousefalikhani ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Noudeh, Khorgam, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #نوده #نوده_خورگام #mother #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

🔰1079🔰 تشــــکر ویـــژه میـــڪنم از علیـــرضـا جــــهانبـــخش جـــانم بــابت ایـــن ویـــدیـو اختصــــاصی ڪـه واســـه پیـــج "عـــمارلـو را بـا مـا بیـبیـــنیـد" (مــن😉) فــــرستـــادند @alirezajb_official @alirezajb_official @alirezajb_official 🍃 پـےنـوشــــــــت: امــروز مــورخ ۱۵ تیـــر ۱۳۹۷ ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Ammarlou, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #russia #football #soccer #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

🔰1077🔰 قــــطعه ویـــدیـو دلنشیـــن و زیـــباے (ڪـــوڪِ‌حــــالـم) بـا صــداے "عــلـے حســـنـے ســـرمـلــے" @ali__hasani_11984 @ali__hasani_11984 @ali__hasani_11984 🍃 پـےنـوشــــــــت: در ڪــــنار دریــــاچه مـــنحصر فــرد ویـــســـتان ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Ammarlou, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #ویدیو #کلیپ #آهنگ #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

🔰1077🔰 کــے دلـــش مــےخـــواد اینــجا زنـــدگـے کـنــه؟😍 🍃 طـبیـــعت منـــحصـر فـــرد مـیـــانِ‌سـو (ییــــلاق مـــاشمیـــان) 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @minyator ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: ChaharMahal, Khorgam, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #میان_سو #ماشیمان # #سوسن_چلچراغ #میانه_سو #داماش #بره_سر #توتکابن #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

🔰1076🔰 قـاچ کــردیــم و زنــدگـے خـنـدیــد ســـرخ‌هـایــے کـه بــا تـو مـے‌چسـبیـــد 🍃 طـعـم شیـــریـــن هــنـدوانـه در دره‌دشــــت 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @mahtab.azizpour ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Darreh Dasht, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #دره_دشت #هندوانه #watermelon #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo

🔰1075🔰 یـڪـی‌اش اگــر نـــبـود ســنــگ، آب، درخـــت و سـبــــزه ایـن زمـیـــن دیـــگـر دیـــدنـــے نــمـےشـــد 🍃 یـیــــلاق لـتــــانـســـر - روســـتاے شیــــرڪـده 🍃 پـےنـوشــــــــت: 📷 Photo by: @flbaran 📝 Text by: @yousefalikhani ---------------------------------------------------------------------------------- 📌 Location: Gonbak, Roudbar, Gilan ---------------------------------------------------------------------------------- 📩 Send to Picture: #ammarlou & Direct & Telegram ---------------------------------------------------------------------------------- © Admin: @hosseinska • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #عمارلو_را_با_ما_ببینید #عمارلو #رودبار #گیلان #دیلم #کرمانج #جیرنده #ایران #خورگام #خورگام_بخش_عمارلو #رحمت_آباد_بلوکات #درفک #آمارد #علیرضا_جهانبخش #سوسن_چلچراغ #داماش #بره_سر #توتکابن #dorfak #natgeo #photography #roudbar #gilan #damash #iran #photo